Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

PL 19.8: Mặt cắt liên kết giếng khoan 15-1-ST-4X, 16-1-TGT-3X, 16-2-BD-1X, 17-C-1X

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu