Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

PL 19.4: Mặt cắt liên kết giếng khoan 15-1-SD-1X, Emeral-2X, TL-2X, DD-1X

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu