Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

PL 19.1: Mặt cắt liên kết giếng khoan 01-Diamond-1X; 15-1-SD-1X, 15-2-VD-1XR, 16-1-VV-1X

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu