Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

PL 15.2: Sơ đồ phân bố các mỏ, phát hiện bể Cửu Long

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu