Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

PL 14.3: Sơ đồ phân bố các cấu tạo cho đối tượng cát kết Oligocen trên (D) bể Cửu Long

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu