Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

PL 13.2: Sơ đồ phân bố hàm lượng sét tập C

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/200.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu