Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

PL 4.6: Bản đồ phân bố tướng và môi trường trầm tích tập E bể Cửu Long(OLIGOXEN dưới)

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu