Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

PL 4.2: Bản đồ phân bố tướng và môi trường trầm tích tập BII bể Cửu Long(MIOXENE giữa)

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu