Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ thời gian bắt đầu di cư Hydrocacbon tại đáy tầng đá mẹ Oligocen

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/200.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

12/2011

File tài liệu

Liên kết dữ liệu