Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ mật đồ dầu di thoát từ tầng đá mẹ Oligocen thời điểm hiện tại

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/200.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

12/2011

File tài liệu

Liên kết dữ liệu