Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ thể hiện độ trưởng thành của vật chất hữu cơ tại nóc tập E tầng đá mẹ Oligocen

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/200.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

12/2011

File tài liệu

Liên kết dữ liệu