Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ Địa vật lý Delta T

Thông tin chi tiết

Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

8

Tỉ lệ

1/500.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1991-2001

File tài liệu

Liên kết dữ liệu