Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

KALAYAN

Thông tin chi tiết

Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa)

Định dạng

.bmp

Đơn vị tính

Ảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu