Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Quyết định số 13/HĐBT ngày 12/02/1986 về tăng cường bảo vệ chủ quyền an ninh các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. Ngày sai (11/02/1986)

Thông tin chi tiết

Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

5

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1986

File tài liệu

Liên kết dữ liệu