Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Việt Nam và công ước luật biển – cơ hội và thách thức của việc gia nhập_Bản dịch

Thông tin chi tiết

Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế )

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

49

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu