Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Công ước về Thương mại Quốc tế về các quần thể thực vật và quần thể động vật đang bị gây nguy hiểm năm 1963 ( CITES)_Bản gốc

Thông tin chi tiết

Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế )

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

26

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1963

File tài liệu

Liên kết dữ liệu