Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Nghị định khuôn khổ Liên Hiệp Quốc về thay đổi khí hậu năm 1992 và Nghị định thư Kyoto năm 1997_Bản gốc

Thông tin chi tiết

Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế )

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

71

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1992, 1997

File tài liệu

Liên kết dữ liệu