Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ 1995 và hai Nghị định thư thực hiện Hiệp định 1997 và 1998_Bản dịch

Thông tin chi tiết

Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế )

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

7

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1995, 1997, 1998

File tài liệu

Liên kết dữ liệu