Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Công ước về thềm lục địa 1958_Bản gốc

Thông tin chi tiết

Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế )

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

6

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1958

File tài liệu

Liên kết dữ liệu