Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ chất lượng đất vùng Đông Nam Bộ Bộ

Thông tin chi tiết

Đông Nam Bộ

Định dạng

.wor

Đơn vị tính

mảnh

Số lượng

2

Tỉ lệ

1:250 000

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu