Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

E4833-D(E-48-33-D)

Thông tin chi tiết

Nghe Tinh-2008

Định dạng

.dgn; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/50.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2008

File tài liệu

Liên kết dữ liệu