Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

EA21A(E-48-21-A)

Thông tin chi tiết

Nghe Tinh -2005

Định dạng

.dgn; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/50.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2005

File tài liệu

Liên kết dữ liệu