Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Trữ lượng Ilmenit Bình Ngọc, Trà Cổ, Hải Ninh (Quảng Ninh)

Thông tin chi tiết

Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển

Định dạng

.dgn; . wor

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

7

Tỉ lệ

1/5000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1960-1961

File tài liệu

Liên kết dữ liệu