Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

E-49-73-C

Thông tin chi tiết

Bình Trị Thiên 2003

Định dạng

.dgn; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/50.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2003

File tài liệu

Liên kết dữ liệu