Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ phân bố mức độ tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích vùng biển cửa Bảy Hạp, tỷ lệ 1:100.000

Thông tin chi tiết

Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

51

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2010

File tài liệu

Liên kết dữ liệu