Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo tổng kết " Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường"

Thông tin chi tiết

Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

503

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2009

File tài liệu

Liên kết dữ liệu