Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề "Lập bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển vịnh Đà Nẵng tỉ lệ 1:25.000"

Thông tin chi tiết

Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

20

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2009

File tài liệu

Liên kết dữ liệu