Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo bản đồ: “Lập bản đồ hiện trạng và ô nhiễm môi trường vùng biển vịnh Đà Nẵng tỉ lệ 1/25.000”.

Thông tin chi tiết

Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

53

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2009

File tài liệu

Liên kết dữ liệu