Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo Đặc điểm địa hình, địa mạo đáy biển vịnh Bắc Bộ Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 (thuộc Đề tài KC09-17)

Thông tin chi tiết

Lập bản đồ địa chất tầng nông, trầm tích tầng mặt, địa mạo vịnh Bắc Bộ

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

30

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2005

File tài liệu

Liên kết dữ liệu