Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo của đề án: Tìm kiếm Titan ven biển của Đoàn 504

Thông tin chi tiết

điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

123

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1984

File tài liệu

Liên kết dữ liệu