Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thiết đồ giếng tuyến 580; 588; 592; 594; 595; 596 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1996

File tài liệu

Liên kết dữ liệu