Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bình đồ tính trữ lượng khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị tỷ lệ 1/2000.

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

2

Tỉ lệ

1/2.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1996

File tài liệu

Liên kết dữ liệu