Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Biểu đồ quan trắc động thái nước dưới đất G.5-T.602; G.2-594 mỏ sa khoáng Vĩnh Thái-Quảng Trị

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1994

File tài liệu

Liên kết dữ liệu