Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mặt cắt địa chất tuyến 986, 1002, 1018, 1034 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Ngạn-Thừa Thiên Huế

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/2000; 1/200

Thuộc dự án

Thông tin khác

1994

File tài liệu

Liên kết dữ liệu