Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sơ đồ đồ thị trường phóng xạ I Gamma khu vực Hải Ninh-Quảng Hà

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm sa khoáng Ilmenit ven biển Hải Ninh tỉ lệ 1:25.000

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/25.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1994

File tài liệu

Liên kết dữ liệu