Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

63Ab2

Thông tin chi tiết

Xuân Đài 2004-2005

Định dạng

.dgn; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/10.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2004-2006

File tài liệu

Liên kết dữ liệu