Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mặt cắt địa chất tuyến XVIII, XXII, XXVI. Mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang, Hà Tĩnh.

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/ 2.000; 1/100

Thuộc dự án

Thông tin khác

1992

File tài liệu

Liên kết dữ liệu