Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mặt cắt địa chất mỏ sa khoáng inmenit bắc cửa Thuận An

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm sa khoáng Titan bắc cửa Thuận An, Vĩnh Mỹ Bình Trị Thiên (Thừa Thiên Huế)

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1988

File tài liệu

Liên kết dữ liệu