Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sơ đồ bố trí công trình và tính trữ lượng mỏ sa khoáng inmenit nam cửa Thuận An (Vĩnh Mỹ)

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm sa khoáng Titan bắc cửa Thuận An, Vĩnh Mỹ Bình Trị Thiên (Thừa Thiên Huế)

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1132254

Thuộc dự án

Thông tin khác

1988

File tài liệu

Liên kết dữ liệu