Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thiết đồ khoan tay tuyến LXXXIIĐêzi

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/100

Thuộc dự án

Thông tin khác

1984

File tài liệu

Liên kết dữ liệu