Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sơ đồ địa chất khu vực, mỏ sắt Thạch Khê – Nghệ Tĩnh

Thông tin chi tiết

Điều kiện Thành tạo và Triển vọng quặng Sắt vùng Thạch Khê, Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh)

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/25.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1978

File tài liệu

Liên kết dữ liệu