Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thiết đồ lỗ khoan 45

Thông tin chi tiết

Thành hệ Scarner-magne-Calci vùng quặng Sắt Thạch Khê, Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh)

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/2.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1977

File tài liệu

Liên kết dữ liệu