Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ hiện trạng và phân vùng môi trường vùng biển Phú Quốc từ 0-20m nước

Thông tin chi tiết

Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường biển Phú Quốc từ 0-20m nước

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/50.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2007

File tài liệu

Liên kết dữ liệu