Tên tài liệu

Báo cáo tổng kết chuyên đề nghiên cứu hệ thống bản đồ vào báo cáo thuyết minh tài nghuyên môi trường vịnh Đà Nẵng tỷ lệ 1:200.000

Mô tả

Tổng kết chuyên đề nghiên cứu hệ thống bản đồ và thuyết minh tài nghuyên môi trường vịnh Đà Nẵng tỷ lệ 1/200.000

Lĩnh vực

Địa Chất Môi Trường

Nguồn tài liệu

Cục địa chất khoáng sản Việt Nam

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt