Tên tài liệu

Báo cáo Chuyến nghiên cứu thí nghiệm câu vàng kết hợp chụp mực trên tàu KH9071BTS (từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2005)

Mô tả

Chuyến nghiên cứu thí nghiệm câu vàng kết hợp chụp mực trên tàu KH9071BTS (từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2005)

Lĩnh vực

Nghiên cứu Hải sản

Nguồn tài liệu

Viện Nghiên cứu Hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt