Tên dự án

Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt Nam; quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mã dự án

8

Giá

Ngăn

Chưa cập nhật dữ liệu ...