Tên dự án

Dự án đầu tư đội tàu khảo sát biển và hệ thống thiết bị đồng bộ

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Bộ Quốc phòng

Mã dự án

6

Giá

Ngăn

Chưa cập nhật dữ liệu ...