Tên dự án

Điều tra, đánh giá cấu trúc địa chất, địa động lực và quá trình phát triển trầm tích Plioxen - Đệ tứ vùng nước sâu, xa bờ phục vụ phát triển kinh tế biển

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Bộ Công Thương

Mã dự án

32

Giá

Ngăn

Chưa cập nhật dữ liệu ...