Tên dự án

Xây dựng Chiến lược phát triển bền vững biển Việt Nam

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mã dự án

18

Giá

Ngăn

Chưa cập nhật dữ liệu ...