Tên dự án

Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50 000 khu vực Nghệ Tĩnh

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2009

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

1:50.000,

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (38)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
15145 kiểm nghiệm máy thủy chuẩn Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Quyển
15146 kiểm nghiệm máy TĐĐTử Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Quyển
15147 kiểm nghiệm mia gỗ Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Quyển
15148 Sổ kiểm nghiệm máy đo sâu Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Quyển
15149 Sổ kiểm nghiệm máy định vị Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Quyển
15150 Sổ đo thủy chuẩn kỹ thuật Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Quyển
15151 Sổ quan trắc mực nước Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Quyển
15152 Sổ đo sâu, đo kiểm tra Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Quyển
15153 Sổ lấy mẫu chất đáy (đo vẽ chất đáy) Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Quyển
15154 Tập số liệu xác định tốc độ sóng âm bằng Máy SVP-15 Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Tập
15155 Thành quả tính toán độ cao điểm “0” thước quan trắc mực nước Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Quyển
15156 Đồ thị biến thiên mực nước hàng ngày Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Tập
15157 Thành quả tính toán kết quả đo sâu kiểm tra Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Quyển
15158 Tập sơ đồ thi công( Sơ đồ phân mảnh bản đồ, sơ đồ tuyến đo sâu và tuyến đo kiểm tra , sơ đồ lấy mẫu chất đáy, sơ đồ do nghiệm triều Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Tập
15159 Lý lịch bản đồ Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Quyển
15160 Đĩa CD ghi số liệu ngoại nghiệp Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Đĩa
15161 Bản đồ gốc trên giấy troky Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Tờ
15162 Luận chứng kinh tế kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50000 khu vực Nghệ Tĩnh Nghệ Tĩnh - 2009 Giấy Quyển
15163 Hồ sơ nghiệm thu Nghệ Tĩnh - 2009 Quyển
15164 E-48-46-A Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15165 E-48-46-B Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15166 EA46c(E48-46-c) Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15167 ea46D(e48-46-D) Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15168 C-48-46-B Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15169 C-48-46-C Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15170 C-48-46-D Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15171 C-48-47-C Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15172 C-48-47-D Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15173 C-48-48-B Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15174 C-48-48-C Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15175 C-48-59-A Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15176 C-48-69-B Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15177 C-48-69-C Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15178 C-48-69-D Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15179 C-48-70-A Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15180 C-48-70-B Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15181 C-48-70-C Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15182 C-49-37-A Nghệ Tĩnh - 2009 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009